Thursday, January 28, 2010

Chinese team provides medical care in quake-hit Haiti zhōng guó duì tí gōng yī liáo hù lǐ zāi qū hǎi dì

wāng yū róng(dì1cì zhǎng), tóu yī gè yī liáo duì, gōng chéng yǔ lìng wài liǎng gètuán duì chéng yuán zài shāng kǒu shàng de yī míng nán zǐ zài yī gè lín shí yī yuàn,


gāi xiǎo zǔ yǐ zài tài zǐ gǎng2010nián1yuè27rì。gāi xiǎo zǔ jiāng


liú zài hǎi dì shù zhōu xiàng nóng mín tí gōng jī běn yī liáo fú wù de xìng cún zhě


1yuè12rì dì dì zhèn。 (xīn huá shè fā)

Wang Yurong (1st L), head of a Chinese medical team, works with two other team members on the wound of an injured man at a makeshift hospital that the team has set up in Port-au-Prince Jan. 27, 2010. The team will stay in Haiti for weeks to provide basic medical care for survivors of the Jan. 12 earthquake. (Xinhua Photo)
Wang Yurong (1st L), head of a Chinese medical team, works with two other


team members on the wound of an injured man at a makeshift hospital that

the team has set up in Port-au-Prince Jan. 27, 2010. The team will

stay in Haiti for weeks to provide basic medical care for survivors

of the Jan. 12 earthquake. (Xinhua Photo)


Wang Yurong (1 L), jefe de un equipo médico chino, trabaja con otros dos


los miembros del equipo en la herida de un hombre herido en un hospital improvisado que

el equipo ha puesto en marcha en Port-au-Prince, 27 de enero 2010. El equipo

permanecer en Haití durante semanas para ofrecer atención médica básica para los sobrevivientes

del terremoto del 12 de enero (Xinhua Photo)

Vương Yurong (1st L), người đứng đầu một đội ngũ y tế của Trung Quốc, với hai tác phẩm khác


Đội tuyển thành viên vào vết thương của một người đàn ông bị thương tại một bệnh viện tạm mà

đội đã thiết lập ở Port-au-Prince Ngày 27 tháng 1 năm 2010. Các đội sẽ

ở Haiti cho tuần để cung cấp cho cơ sở chăm sóc y tế cho những người sống sót

của trận động đất 12 tháng 1 (Ảnh Xinhua)

No comments:

Post a Comment