Tuesday, January 19, 2010

China rescuers in Haiti.zhōng guó jiù yuán rén yuán zài hǎi dì。RADIO CHINA INTERNACIONAL.
gōng zuò rén yuán jiàng zài shèng duō míng gè yǔ lián hé guó bù duì hé yuán zhù
No comments:

Post a Comment