Monday, March 22, 2010

Fiscal measures against the people of Greece and their unions affect Spain's relations with Latin America.Φορολογικά μέτρα εναντίον του λαού της Ελλάδα και των συνδικαλιστικών τους να επηρεάζουν τις σχέσεις της Ισπανίας με τη Λατινική Αμερική.


The crisis in Greece to reinforce the economic crisis affecting Spain and Spanish investment in the Caribbean and Latin America in the trade balance. 

Fiscal measures to attempting to implement in Greece and Spain deposited the weight of economic crisis in the working and peasant masses of Europe and protect and guarantee the profits greedy and predatory elites for power.


The differences of classes in Greece and Spain will be abysmal as will be seen even at this stage through the Spanish state television itself affecting the image of Spain in our region, because the underlying problem in the European Union are not in the weakening the euro, but the social problems behind these wealthy society of Europe who observed long ago in politics of the new Victor Hughes caribbean, President Sarkozy
 
and his clash with French union finds a serious political problem in the French Caribbean we all know through the Caribbean leader Domota, the problem of Bekker, wealthy white descendants of slave owners in French Guyana, with a strong ideological and racist and colonial socioeconomic it is their family crest in the region .. .
Measurements of the European Union to resolve the crisis are far from the social measures and social commitment of the private companies that Obama performed as a strategy derived from the ideas of John Locke in America, and European political problem, hinder even more Latin American relations with Spain because of the weakening of trade relations, poverty, market and monetary flow in the Spanish population, the trade balance and the absence of social policies in the fiscal measures of the European Union.
The Caribbean and Latin America should discuss and analyze as soon as we can the prospects for trade, particularly with Spain as a regional economic bloc because Spain is, together with Portugal and Africa, our natural source of culture and knowledge and further, certainly in every international forum, a regional political and strategic partner.Gualterio Nunez Estrada, Sarasota, Florida, 34232.

CHEMISTRY AND MICROBIOLOGIST LOUIS PASTEUR, FRANCE.
A crise na Grécia para reforçar a crise económica que afecta a Espanha e os investimentos espanhóis no Caribe e América Latina na balança comercial.
PHISICIAN JHON LOCKE, LONDON, ENGLAND.

Medidas fiscais para tentar implementar na Grécia e em Espanha depositou o peso da crise econômica no trabalho e as massas camponesas da Europa e proteger e garantir os lucros ganancioso e predatório das elites de poder.
As diferenças de classes na Grécia e em Espanha será abismal como será visto, mesmo nesta fase através da televisão estatal espanhola se afetar a imagem da Espanha, em nossa região, porque o problema subjacente na União Europeia não estão no enfraquecimento o euro, mas os problemas sociais por trás desses sociedade ricos da Europa que observou há muito tempo na política do novo Caribe Hughes Victor, o presidente Sarkozy e seu confronto com o sindicato francês encontra um sério problema político no Caribe francês todos nós sabemos através do líder do Caribe Domota, o problema de Bekker, ricos descendentes brancos dos proprietários de escravos na Guiana Francesa, com uma forte ideológica e racista e colonial sócio é seu brasão de família na região
Medições da União Europeia para resolver a crise está longe de ser as medidas sociais e do compromisso social das empresas privadas que Obama realizada como uma estratégia derivada das idéias de John Locke na América, eo problema político europeu, entravam ainda mais as relações latino-americanas com a Espanha por causa do enfraquecimento das relações comerciais, a pobreza, mercado e fluxo monetário na população espanhola, a balança comercial ea ausência de políticas sociais em relação às medidas fiscais da União Europeia.
O Caribe ea América Latina devem discutir e analisar o mais breve possível as perspectivas para o comércio, particularmente com a Espanha como um bloco económico regional, porque a Espanha é, juntamente com Portugal e África, a nossa fonte natural de cultura e conhecimento e, ainda, certamente em todos os foros internacionais, um parceiro político regional e estratégico.La crisis en Grecia agudiza la crisis economica en Espana y afectara las inversiones espanolas en el Caribe y America Latina en la balanza comercial.
Las medidas fiscales que se intentan aplicar en Grecia y Espana depositan el peso de la crisis economica en la masa trabajadora y campesina de Europa y protegen y garantizan el lucro avaro y depredador de las elites de poder sin responsabilidad social.
Las diferencias de clases en Grecia y Espana seran abismales segun se ve ya en estos momentos a traves de la propia television espanola estatal afectando la imagen de Espana en nuestra region, debido a que el problema de RAIZ en la Union Europea no esta en la debilitacion del euro, sino en los problemas sociales de fondo de estas sociedad ricas de Europa que observamos hace tiempo en la politica, por ejemplo, del nuevo Victor Huges caribeno, el Presidente Sarkozy, y su choque constante con los sindicatos franceses, un problema politico grave en Paris y en  el caribe frances que todos conocemos a traves del lider caribeno Domota, el problema de los bekke, blancos ricos, descendientes de duenos de esclavos en la Guyana francesa,, con una fuerte base ideologica y socioeconomica racista y colonial que es su escudo familiar historico en la region...

ESPANA: El secretario general de CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras), Fernández Toxo, expresó de forma franca que existe la posibilidad de que la tasa de desempleo vaya "más allá" del 20%."Los que provocaron la crisis siguen marcando la pauta de las políticas económicas"(FERNANDEZ TOXO)
Las medidas de la Union Europea para resolver la crisis estan muy lejos de las medidas sociales y el compromiso social de la empresas privadas dentro de Estados Unidos que Obama lleva a cabo como estrategia derivada del derecho norteamericano donde no se mienta la palabra "propiedad privada" en la Constitucion "We the people" y con su raiz en las ideas de Jhon Locke en Londres  mas la influencia del Codigo Napoleonico, Luis Pasteur, y del sistema de salud publica para todos de Canada e Inglaterra, y, este problema politico europeo, el paradigma de politica fiscal hacia Grecia que ya conocemos en America Latina, entorpecera aun mas, las relaciones de los latinoamericanos con Espana debido a la debilitacion de las relaciones comerciales, la pobreza del mercado y el flujo monetario en la poblacion espanola, el balance comercial y la ausencia de politicas sociales en las medidas fiscales de la Union Europea.
El Caribe y America Latina deben discutir y analizar lo mas pronto que se pueda las perspectivas del comercio, en particular con Espana como bloque economico regional debido a que Espana es, junto a Portugal y Africa, nuestra fuente natural de cultura y conocimiento, y ademas, sin lugar a dudas, en todos los foros internacionales: un socio estrategico y politico regional.

DOMOTA, LIDER SINDICAL EN EL CARIBE FRANCES FUE EL PRIMERO EN DENUNCIAR ANTE LOS SINDICATOS FRANCESES LA IRRESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRIVADA Y LAS ELITES POLITICAS EUROPEAS ANTE LOS PROBLEMAS SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES Y CAMPESINOS DEL CARIBE FRANCES.
La crise de la Grèce à renforcer la crise économique qui frappe l'Espagne et de l'investissement espagnol dans les Caraïbes et l'Amérique latine dans la balance commerciale.

Les mesures fiscales pour tenter de mettre en œuvre en Grèce et en Espagne a déposé, le poids de la crise économique dans les masses ouvrières et paysannes de l'Europe et protéger et garantir les profits avides et prédateurs des élites pour le pouvoir.
Les différences de classes en Grèce et en Espagne sera catastrophique comme on le verra même à ce stade par la télévision d'Etat espagnol lui-même entaché l'image de l'Espagne dans notre région, car le problème sous-jacent dans l'Union européenne ne sont pas dans l'affaiblissement l'euro, mais les problèmes sociaux sous-tend ces société riche de l'Europe qui a observé il ya longtemps dans la vie politique de la Caraïbe nouveau Victor Hughes, le président Sarkozy et son affrontement avec le syndicat français découvre un problème politique grave dans les Caraïbes françaises Nous savons tous par l'intermédiaire du chef de file des Caraïbes Domota, le problème de Bekker, riche descendants blancs des propriétaires d'esclaves en Guyane française, avec une forte composante idéologique et raciste et colonial socio-économiques, c'est leur blason de la famille dans la région .. .
Dimensions de l'Union européenne pour résoudre la crise sont loin d'être les mesures sociales et l'engagement social des entreprises privées que Obama effectué en tant que stratégie dérivée à partir des idées de John Locke en Amérique, et le problème politique européen, entravent encore plus les relations d'Amérique latine avec l'Espagne en raison de l'affaiblissement des relations commerciales, la pauvreté, du marché et les flux monétaires dans la population espagnole, la balance commerciale et l'absence de politiques sociales dans les mesures fiscales de l'Union européenne.
Les Caraïbes et l'Amérique latine devrait discuter et d'analyser dès que possible des perspectives d'échanges, notamment avec l'Espagne en tant que bloc économique régional parce que l'Espagne est, avec le Portugal et l'Afrique, notre source naturelle de la culture et de connaissances et de plus, certainement dans tous les forums internationaux, un partenaire régional, politique et stratégique.


Η κρίση στην Ελλάδα για να ενισχύσει την οικονομική κρίση που πλήττει την Ισπανία και την ισπανική επενδύσεις στην Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική στο εμπορικό ισοζύγιο.

Τα φορολογικά μέτρα για να προσπαθούν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα και την Ισπανία κατατεθεί το βάρος της οικονομικής κρίσης στην εργασία και στις μάζες των αγροτών της Ευρώπης και την προστασία και τη διασφάλιση των κερδών άπληστοι και επιθετικής ελίτ για την εξουσία.Οι διαφορές των κατηγοριών στην Ελλάδα και την Ισπανία θα είναι φοβερή, όπως θα δούμε ακόμα και σε αυτό το στάδιο με την ισπανική κρατική τηλεόραση η ίδια που επηρεάζουν την εικόνα της Ισπανίας στην περιοχή μας, διότι το βασικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η αποδυνάμωση το ευρώ, αλλά τα κοινωνικά προβλήματα πίσω από αυτά τα πλούσια κοινωνία της Ευρώπης που παρατηρείται εδώ και καιρό στην πολιτική της νέας Καραϊβικής Victor Hughes, Πρόεδρος Σαρκοζί και η σύγκρουση του με την γαλλική ένωση βρίσκει ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα στη γαλλική Καραϊβική όλοι γνωρίζουμε, μέσω της Καραϊβικής ηγέτης Domota, το πρόβλημα της Bekker, πλούσιες λευκές απόγονοι των ιδιοκτητών σκλάβων στη Γαλλική Γουιάνα, με ένα ισχυρό ιδεολογικό και ρατσιστικό και αποικιακό κοινωνικοοικονομικών είναι οικόσημο της οικογένειάς τους στην περιοχή .. .
Οι μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση της κρίσης είναι μακριά από τα κοινωνικά μέτρα και την κοινωνική δέσμευση των ιδιωτικών εταιρειών που εκτελούνται Ομπάμα ως μια στρατηγική που προέρχεται από τις ιδέες του John Locke στην Αμερική, και σε ευρωπαϊκό πολιτικό πρόβλημα, εμποδίζουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της Λατινικής Αμερικής με την Ισπανία λόγω της αποδυνάμωσης των εμπορικών σχέσεων, της φτώχειας, της αγοράς και η χρηματική ροή του ισπανικού πληθυσμού, το εμπορικό ισοζύγιο και η απουσία των κοινωνικών πολιτικών σε φορολογικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική θα πρέπει να συζητήσουμε και να αναλύσουμε το συντομότερο δυνατό οι προοπτικές για το εμπόριο, κυρίως με την Ισπανία ως περιφερειακός οικονομικός συνασπισμός, διότι η Ισπανία είναι, μαζί με την Πορτογαλία και την Αφρική, φυσική πηγή μας, του πολιτισμού και της γνώσης και περαιτέρω, σίγουρα σε κάθε διεθνές φόρουμ, μια περιφερειακή πολιτική και στρατηγικό εταίρο.

No comments:

Post a Comment