Sunday, February 28, 2010

Zapatero, President of Spain was given as a gift to President Obama a picture of a Cuban emigre in New York in 1937 of voluntary Brigade "Abraham Lincoln" during the Spanish civil war.

Zapatero, el Presidente de Espana le dio como regalo al Presidente Obama la foto de un cubano emigrado en Nueva York, voluntario en 1937 de La Brigada "Abraham Lincoln" durante la guerra civil espanola.http://www.elpais.com/articulo/cultura/brigadista/era/cubano/elpepucul/20100301elpepicul_4/Tes
Sà pà tè luó, xībānyá zǒngtǒng zuòwéi lǐwù sòng gěi zǒngtǒng ào bā mǎ túpiàn de gǔba liúwáng zhě zài niǔyuē,1937 nián zìyuàn lǚ “yàbólāhǎn línkěn” zài xībānyá nèizhàn.
Zapatero, Tổng thống của Tây Ban Nha đã được đưa ra như là một món quà cho Tổng thống Obama một hình ảnh của một émigré Cuba tại New York vào năm 1937 của Lữ đoàn tự nguyện "Abraham Lincoln" trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

Zapatero, Président de l'Espagne a été donnée comme un cadeau pour le président Obama une image d'un émigré cubain à New York en 1937 du volontariat Brigade "Abraham Lincoln" pendant la guerre civile espagnole.
Zapatero, o presidente da Espanha foi dado como um presente ao presidente Obama uma foto de um imigrante cubano em Nova York em 1937 da Brigada de voluntariado "Abraham Lincoln" durante a guerra civil espanhola.
Сапатеро, Президент Испании было передано в дар президенту Обаме картины кубинских эмигрантских в Нью-Йорке в 1937 году добровольные бригады "Авраам Линкольн" в ходе гражданской войны в Испании.

No comments:

Post a Comment