Monday, January 18, 2010

Dominican mothers breastfeed babies brought from Haiti to Santo Domingo.Fraternity. The Dominican mother Sonia Marmolejos, nursing a baby from Haiti who suffered injuries to his skull during an earthquake in Port au Prince last Tuesday, and whose mother is in critical condition in hospital in Jimaní
אחווה. האם הדומיניקנית סוניה Marmolejos, הנקה תינוק מהאיטי שסבלו פציעות גולגלתו במהלך רעידת אדמה בפורט au הנסיך ביום שלישי שעבר, ואשר אמו הוא במצב קריטי בבית החולים ב Jimaní.
lián yì。duō mǐ ní jiā mǔ qīn suǒ ní yǎ Marmolejos, hù lǐ yīng ér cóng hǎi dì shuí shòu shāng, tā zài dì zhèn zhōng tóu gǔ tài zǐ gǎng shàng zhōu èr, qí mǔ qīn qíng kuàng wéi dài xī mǎ ní zài yī yuàn jiē shòu zhì liáo。
Fraternidad. La madre dominicana Sonia Marmolejos da el seno a un bebé haitiano que sufrió lesiones en su cráneo durante el terremoto que azotó a Puerto Príncipe el pasado martes, y cuya madre se encuentra en estado de gravedad en el hospital de Jimaní.

No comments:

Post a Comment