Sunday, April 5, 2009

The old psychology of colonialism even attacked women in the Caribbean area.
Women in the Caribbean area, due to the machismo prevalent when slavery is still an untapped human resource. Cuban women as evidenced in the U.S. Congress, where the most influential on the Caribbean and Cuba is the Cuban-American Congresswoman Ileana Ross Lethinen. I was not surprised when I test the influence of Ileana Ross in my visit to Washington DC. In Cuba, the scientific councils of universities are governed by women, and a Cuban woman recently discovered the first vaccine for lung cancer. The first factor in the Caribbean marginalism is ignorance of the males to the value of our women, the first source of wisdom in ancient Greece: Palas Atenea.


Les femmes dans la région des Caraïbes, en raison du machisme répandue lorsque l'esclavage est encore inexploité de ressources humaines dans la région des Caraïbes. Les femmes cubaines, comme en témoigne le Congrès américain, où les plus influents sur les Caraïbes et Cuba est le cubano-américaine de la députée Ileana Ross Lethinen. Je n'ai pas été surpris quand j'ai tester l'influence de Ileana Ross dans ma visite à Washington DC. À Cuba, les conseils scientifiques des universités sont régies par des femmes, et une femme cubaine récemment découvert le premier vaccin contre le cancer du poumon. Le premier facteur dans les Caraïbes marginalisme est l'ignorance des hommes à la valeur de nos femmes, la première source de la sagesse dans la Grèce antique: Palas Atenea.


Mulheres na área do Caribe, devido ao machismo prevalente quando escravidão ainda é uma inexplorado de recursos humanos na área do Caribe. Mulheres cubanas, tal como evidenciado pela U. S. Congresso, onde o mais influente sobre o Caribe e Cuba é o congressista cubano-americana Ileana Ross Lethinen. Eu não estava surpreso quando eu testar a influência de Ileana Ross na minha visita a Washington DC. Em Cuba os conselhos científicos das universidades são regidas por mulheres, e uma mulher cubana recentemente descobriu a primeira vacina para o câncer de pulmão. O primeiro fator no Caribe marginalism é a ignorância dos homens para o valor das nossas mulheres, a primeira fonte de sabedoria na


Grécia antiga: Palas Atenea.


婦女在加勒比地區,由於大男子主義盛行時,奴隸制仍然是一個未開發的人力資源在加勒比地區。 古巴婦女中所證明的美國國會,在最有影響力的關於加勒比和古巴是古巴裔美國人眾議員伊蓮娜羅斯Lethinen 。 我並不感到驚訝,我測試的影響伊萊亞娜羅斯在我訪問華盛頓。 在古巴的大學科學理事會是由婦女,一名古巴女子最近發現的第一個疫苗肺癌。 第一個因素在加勒比邊際是無知的男性的價值,我們的婦女,第一個來源的智慧古希臘: Palas Atenea 。


المرأة في منطقة البحر الكاريبي ، ويرجع ذلك إلى الرجولة سائدة عند الرق لا تزال غير مستغلة من الموارد البشرية في منطقة البحر الكاريبي. كما تدل على المرأة الكوبية فى الكونجرس الامريكى ، حيث الاكثر تأثيرا على منطقة البحر الكاريبي وكوبا الكوبية الأمريكية الكونغرس إليانا روس ليثينين. لم أفاجأ عندما اختبار تأثير إليانا روس في الزيارة التي قمت بها إلى واشنطن العاصمة. في كوبا ، والمجالس العلمية في الجامعات وتحكم المرأة ، والمرأة الكوبية مؤخرا اكتشاف أول لقاح لسرطان الرئة. العامل الأول في منطقة البحر الكاريبي الهامشية هو جهل الرجال لقيمة نسائنا ، والمصدر الأول للحكمة في اليونان القديمة : Atenea بالاس


Phụ nữ trong các khu vực Ca-ri-bê, do sự machismo prevalent khi vẫn còn là một nô lệ untapped nguồn nhân lực trong khu vực Ca-ri-bê. Cu-ba người phụ nữ như evidenced in the U. S. Đại hội, nơi mà hầu hết các ảnh hưởng về việc Ca-ri-bê và Cuba là Cu-ba-American Congresswoman Ileana Ross Lethinen. Tôi đã không ngạc nhiên khi tôi kiểm tra các ảnh hưởng của các Ileana Ross trong chuyến viếng thăm Washington, DC. Quốc hội đồng khoa học của các trường đại học được quản lý của phụ nữ, và một phụ nữ Cu-ba gần đây đã được phát hiện là người đầu tiên tiêm cho bệnh ung thư phổi. Các yếu tố đầu tiên ở Ca-ri-bê marginalism là vô minh của nam giới vào giá trị của người phụ nữ của chúng tôi, là người đầu tiên trong mã nguồn của trí tuệ cổ Hy Lạp: Palas Atenea.


No comments:

Post a Comment